સંપર્ક માહિતી:

અમારો સંપર્ક કરો:

એડમિન કચેરી

prinicpal sir

શ્રી દશરથભાઈ પટેલ

આચાર્યશ્રી
Phone: (૦૭૯)૨૩૨૪૭૭૫૦
r.n.school

એકાઉન્ટ્સ ડીપાર્ટમેન્ટ
Phone: (૦૭૯)૨૩૨૪૭૭૫૦
applybg

એડમિશન ડીપાર્ટમેન્ટ
Phone: (૦૭૯)૨૩૨૪૭૭૫૦