પ્રવેશ સંબંધિત વિગતો

ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ

r.n.school copy

લાયકાત

 

અમે ઉચ્ચ ગુણવત્તાના શિક્ષણ અને અભ્યાસેત્તર પ્રવૃત્તિઓની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરીએ છીએ.

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૧ માટે ઉંમર માપદંડ

પહેલું – ધોરણ – જુન ના રોજ ૫ વર્ષ પૂર્ણ.

*પ્રવેશથી સંબંધિત તમામ બાબતોમાં નિર્ણય કરવાનો અધિકાર મૅનેજમેન્ટ પાસે અનામત છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા

પગલું – 1

શાળા અને બસ રૂટ વિશેની મૂળભૂત માહિતી મેળવવા માટે માતાપિતાને કાઉન્સેલરનો સંપર્ક કરવો પડશે.

પગલું – 2

સલાહકાર માતાપિતા પાસેથી સંમતિ પત્ર પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રવેશ માટેના તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે, એન. ઓ. સી. માં દર્શાવ્યા મુજબ નિર્ધારિત સમય મુજબ ફી ચૂકવવાની રહેશે.

પ્રવેશ માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો

1. પ્રવેશની ખાતરી સમયે.

પ્રવેશ ફોર્મ

જન્મ પ્રમાણપત્ર

તબીબી ફોર્મ

પરિવહન ફોર્મ

ચાર પાસપોર્ટ કદના વિદ્યાર્થી અને માતા પિતાના ફોટો

2. શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભ સમયે

શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્ર

અગાઉના વર્ષની માર્કશીટ(ફોટો કૉપિ)

આધાર કાર્ડ(ફોટો કૉપિ)

મુખ્ય નિયમો:

આર.ટી.ઈ. મુજબ ધોરણ -૧ માં પ્રવેશ મળશે.

ધોરણ-૧ માં પ્રવેશ વખતે જન્મનો દાખલો આપવાનો રહેશે, જ્યાં સુધી દાખલો આપવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી પ્રવેશ પૂર્ણ નહિ ગણાય.

જો વિદ્યાર્થી પરપ્રાંતમાંથી આવતા હોય તો માન્યતા પામેલી આગલી શાળાનું પ્રમાણપત્ર (એલ.સી.)જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની પ્રતિ સહીં (કાઉન્ટર સિગ્નેચર) સાથેનું મળ્યા બાદ જ પ્રવેશની વિધિ પૂર્ણ ગણાશે.

જ્યાં સુધી કોઈપણ વાલી રૂબરૂમાં લેખિત માં અરજી નહીં કરે કે શાળાની લેહણી રકમ,પુસ્તકાલયની બધી જ ચોપડી, હોસ્ટેલની ફી ભરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (એલ.સી.) આપવામાં આવશે નહિ.

જ્યાં સુધી શાળા છોડ્યાની લેખિતમાં અરજી કરવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી ફી બાકી ગણવામાં આવશે.

એલ.સી.ની લેખિત અરજી કરતી વખતે ફી ર્કાર્ડ સાથે રાખવું તથા અરજી આપ્યાના બે દિવસ પછી (એલ.સી.) આપવામાં આવશે.